वन छ र त, बाघ अनि स्याल हुन्छ

वन छ र त, बाघ अनि स्याल हुन्छ घर छ र त, ढोका अनि झ्याल हुन्छ । सबैलाई सबैको कहाँ थाहा हुन्छ र ? आफ्नो बिशेषको मात्र ख्याल हुन्छ ।।

वन छ र त, बाघ अनि स्याल हुन्छ

वन छ र त, बाघ अनि स्याल हुन्छ
घर छ र त, ढोका अनि झ्याल हुन्छ ।
सबैलाई सबैको कहाँ थाहा हुन्छ र ?
आफ्नो बिशेषको मात्र ख्याल हुन्छ ।।